Reklamační řád

  1. Odpovědnost hotelu za eventuelní vady poskytnutých služeb se řídí občanským zákoníkem a tímto reklamačním řádem.
  1. Host, který si objednal službu, je oprávněn reklamovat její případné vadné poskytnutí.
  1. V případě vady služby hotelem poskytnuté v oblasti ubytování reklamaci přijímá pracovník recepce a vyřizuje vedení hotelu, podle povahy vady ihned, jinak do 3 pracovních dnů. Pokud vada souvisí s činností jiného subjektu než hotelu, je vedení hotelu oprávněno reklamaci vyřídit písemně do 30-ti dnů.  Je účelné a v zájmu hosta při reklamaci předložit doklady o objednání a provedení služby. Pokud to povaha reklamované vady vyžaduje, host při reklamaci předloží věc, u které vadné provedení služby vytýká.
  1. V případě vady služby hotelem poskytnuté v oblasti stravování reklamaci přijímá obsluhující, který přijal od hosta objednávku. Reklamaci vyřizuje vedoucí směny. Reklamaci pokrmů a nápojů z důvodu měr a vah nebo jiných viditelných vad je třeba uplatnit před započetím konzumace. Reklamaci pokrmů a nápojů z důvodu jakosti nebo teploty je třeba uplatnit ihned po ochutnání.
  1. Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má host právo na její bezplatné odstranění. Podle povahy vady má případně host právo na poskytnutí bezvadné služby nebo na výměnu věci za věc bezvadnou. Je-li reklamovaná vada služby neodstranitelná, má host právo na přiměřenou slevu z ceny služby.
  1. Reklamaci pokrmů a nápojů z důvodu měr a vah nebo teploty se řeší okamžitým odstraněním vady. Při reklamaci pokrmů a nápojů z důvodu jakosti nebo jiných viditelných vad je host oprávněn požadovat výměnu za pokrm nebo nápoj bezvadný.
  1. Případné stížnosti na zaměstnance hotelu přijímá a vyřizuje vedení hotelu a v jeho nepřítomnosti pracovník pověřený řízením hotelu.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1. 2012.

V Kutné Hoře 1.1.2012                                                                                                                                                                                               

Schváleno statutárním orgánem provozovatele JMAdvisor s.r.o., IČ 27188914 a Živnostenským odborem  MÚ KH jako součást schválení provozovny Vila U Varhanáře, Barborská 11, 284 01 Kutná Hora.