Ubytovací řád

 1. Hotel ubytuje hosta, který při příjezdu nebo příchodu do hotelu předloží platný doklad své totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz). Host starší patnácti let je povinen vyplnit ubytovací lístek. Pokud toto host odmítne je hotel oprávněn ho neubytovat.
 2. Všechny hotelové pokoje jsou nekuřácké, prostor vyhrazený pro kouření je na terase v přízemí.
 3. Host obdrží klíč od zámku svého pokoje a hlavního vchodu do budovy a ústně základní informaci o hotelových službách.
 4. Hotel poskytuje a zaručuje všem hostům odpovídající rozsah a kvalitu služeb stanovený úrovní hotelu
 5. Pokud není výslovně sjednáno jinak, hotel rezervuje objednaný pokoj v den příjezdu nebo příchodu hosta do 15:00 hodin v případě negarantované rezervace (host neposkytl garanci platební kartou či složením zálohy) a do 7mi hodin dne následujícího po dni příjezdu u garantované rezervace. Dále v souladu s obecnými obchodními podmínkami hotelu, které jsou k nahlédnutí v recepci hotelu či na webových stránkách.
 6. Hotel může ve zvláštních mimořádných případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně cenou a kvalitou neliší od potvrzené objednávky.
 7. Host platí cenu ubytování potvrzenou v rezervaci i v případě, že jej hotel ubytuje v pokoji s více lůžky než bylo v rezervaci požadováno.
 8. Přeje-li si host prodloužit ubytování, může ho hotel dále ubytovat i na pokoji  jiném pokud to vyžadují provozní důvody.
 9. Vila U Varhanáře nemá vlastní recepci s nepřetržitým provozem, tato služba je zajišťována centrální recepcí hotelu Opat, Husova 138, Kutná Hora, tel. +420 327 536 900. Recepční činnost je zajišťována v provozních hodinách restaurace personálem restaurace, mimo provozní hodiny je možné se obracet na centrální recepci v hotelu Opat.
 10. Pro uložení peněz a cenností má host k dispozici v centrální recepci bezpečnostní schránku. Za peníze a cennosti ve schránce neuložené hotel nenese odpovědnost.
 11. Host přijímá návštěvy ve společenských místnostech hotelu. Chce-li host přijmout návštěvu na pokoji, zaznamená recepce jméno návštěvy druh a číslo jejího průkazu totožnosti k záznamu o hostovi. V době nočního klidu mezi 22:00 hod. a 07:00 hod. host při přijetí návštěvy zaplatí v recepci doplatek ubytování ve výši 1.000,- Kč za osobu.
 12. V případě odmítnutí zaznamenání osobních údajů nebo úhrady doplatku ubytování může být návštěva z hotelu vykázána.
 13. Při onemocnění nebo zranění hosta zajistí hotel poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do příslušného lékařského zařízení.
 14. V den odjezdu uvolní host pokoj do 12:00 hodin. Pokud by tak neučinil, je hotel oprávněn mu účtovat cenu dalšího dne ubytování.
 15. V případě ubytování před 06:00 hodinou ranní hotel účtuje cenu ubytování a předcházející noc.
 16. Hotelový pokoj je vybaven veškerým odpovídajícím zařízením. Hosté nejsou oprávněni jakkoliv manipulovat se zařízením pokoje a zasahovat do rozvodných sítí nad rámec běžného užívání (zapojení holicích či masážních strojků, přístrojů používaných k osobní hygieně atp.). Zejména platí výslovný zákaz přemísťování lůžek, matrací či skříní, manipulace s kabely zapojenými v zařízení v okamžik příchodu na pokoj. Z bezpečnostních důvodů a v souladu s platnou legislativou platí zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů s příkonem vyšším než 1600W. V případě porušení zákazu má hotel právo účtovat manipulační poplatek spojený s uvedením vybavení pokoje do původního stavu.
 17. Hosté jsou žádáni, aby při odchodu z pokoje uzavřeli vodovodní kohoutky a vypnuli televizní přijímače a osvětlení.
 18. Není vhodné ponechávat bez dozoru v pokoji nebo společných a společenských prostorách hotelu děti do deseti let či domácí zvířata ubytovaná v hotelu. Hotel nenese odpovědnost za případnou újmu způsobenou takovým stavem a je oprávněn požadovat finanční náhradu za případnou škodu.
 19. Domácí zvířata mohou být v hotelu ubytována pouze se souhlasem recepce po předchozí rezervaci a za poplatek. Na požádání host předloží potvrzení o zdravotním stavu zvířete. Recepce má právo odmítnou domácí zvíře ubytovat. Domácí zvířata mohou být ubytována pouze na pokojích bez koberců.
 20. Doba nočního klidu je v hotelu od 22:00 hodin do 07:00 hodin. S ohledem na další hosty hotelu prosíme o její dodržování.
 21. Ceník ubytování a služeb poskytovaných hotelem je k dispozici v centrální recepci.
 22. Host vyrovnává účet za ubytování a poskytnuté služby nejpozději při odjezdu z hotelu. V případě pobytu přesahujícího jeden týden se úhrada ubytování a služeb provádí v týdenních intervalech.
 23. Hotel je oprávněn při příjezdu a ubytování hosta nebo v průběhu pobytu jej dle okolností požádat o poskytnutí garance úhrady pobytu a čerpání služeb. Garancí se rozumí:
  1. předložení platební karty hosta za účelem předautorizace ve výši předpokládané ceny ubytování,
  2. nebo složení zálohy ve výši odpovídající délce pobytu, která bude zúčtována při odjezdu nebo v týdenních intervalech.
 24. Ve všech hotelových pokojích platí zákaz kouření, při porušení tohoto zákazu  je hotel oprávněn účtovat cenu 1000,- Kč a případné náklady hotelu spojené s odstraněním veškerých následků přestoupení zákazu kouření.
 25. Host je odpovědný za zaviněné způsobené škody na majetku hotelu a hotel má právo požadovat za ně finanční kompenzaci.
 26. V případě porušení tohoto ubytovacího řádu může vedení hotelu od smlouvy o ubytování odstoupit před uplynutím sjednané doby ubytování.

 

Vedení hotelu Vám předem děkuje za jakékoliv náměty a návrhy ke zlepšení hotelových služeb, předat je lze obsluze či zaslat na náš email info@uvarhanare.cz a přejeme Vám příjemný pobyt u nás.

 

Tento ubytovací nabývá účinnosti dnem 1.1. 2016.

                                                                               

Schváleno statutárním orgánem provozovatele JMAdvisor s.r.o., IČ 27188914 a Živnostenským odborem  MÚ KH jako součást schválení provozovny Vila U Varhanáře, Barborská 11, 284 01 Kutná Hora.