kontakty

Neváhejte se ozvat

Rezervace na jednotlivé stoly na terase nepřijímáme z provozních důvodů, část terasy je bez obsluhy.

Sorry, we do not book tables ouside.

+420 777 729 759
Barborská 11 284 01 Kutná Hora

Zpracování osobních údajů

Provozovatel :  Pocket city s.r.o., Na Folimance 2155 / 15, 120 00 Praha 2, IČ 08415790, DIČ CZ08415790
Obchodní podmínky

(Platné od 1.1.2020)

Vila U Varhanáře, Barborská 11, Kutná Hora

Za Pocket city s.r.o. se sídlem Praha 2, Na Folimance 2155/15

 

1. Podmínky pro rezervaci

Skupiny více než 10 osob:

Garance rezervace u skupin s více než 10 osobami je vyžadována formou zálohy minimálně ve výši 30% z předpokládané ceny ubytování celého pobytu splatné do 10 dní od vystavení proforma faktury, nejpozději 30 dní před příjezdem. Rezervace je hotelem fixně potvrzena až po poskytnutí garance.

Doplatek celé částky v okamžik odjezdu je požadován v hotovosti nebo kreditní kartou. Úhrada bankovním převodem je možná pouze po předchozí dohodě a písemné závazné objednávce a souhlasem s obchodními podmínkami. Pro skupiny mohou být sjednány i jiné individuální podmínky po vzájemné dohodě.

Jednotlivci:

Garance rezervace požadována ve výši ceny první noci ubytování zasláním platby na bankovní účet hotelu, negarantované rezervace jsou drženy do 15ti hodin v den příjezdu.

 

2. Stornopodmínky ubytování

Rezervace pro více než 2 pokoje

Storno dříve než 21 dní před příjezdem bez poplatku.

Storno 21 – 7 dní před příjezdem 30% z částky za ubytování první noci.

Storno 6-2 dny před příjezdem 50% z částky za ubytování první noci.

Storno 24 hodin a méně před příjezdem 100% z částky za ubytování první noci.

U stálých partnerů storno v den příjezdu 50% z částky za ubytování první noci. 

Rezervace pro 1 -2 pokoje

Storno dříve než 24 hodin před příjezdem bez poplatku.

Storno 24 hodin a méně před příjezdem 100% z částky za ubytování první noci.

U stálých partnerů (opakované pobyty) storno v den příjezdu bezplatné, nestornovaný nedojezd účtován 50% z částky první noci.

Pobytové balíčky

Storno do 6 dne před příjezdem zdarma.

Storno 6-2 dny před příjezdem 50% z ceny balíčku.

Storno 24 hodin a méně před příjezdem 100% z ceny balíčku

Okamžik příjezdu se rozumí nejpozději v 18 hodin dne příjezdu.

Stornopodmínky mohou být upraveny pro konkrétní obchodní případ při rezervaci a oznámeny objednvateli písemně/emailem předem.

 

3. Gastronomické akce, krátkodobé pronájmy prostor

Garance na objednané občerstvení mimo stálý jídelní lístek restaurace je požadována zálohou ve výši min. 25% odhadované ceny akce splatnou minimálně 5 dní před konáním akce, u akcí s požadavkem na rezervaci většiny restauračních prostor je požadován nevratný rezervační poplatek, který je stanoven individuálné. Storno gastronomické akce 72 hodin a později před dohodnutým okamžikem započetí akce činí 25% odhadované ceny akce. Ostatní podmínky budou dohodnuty individuálně.

 

4. Rezervace konkrétního pokoje

Garance rezervace je poskytována pouze na typ pokoje. Hotel je v případě nutnosti oprávněn hosta ubytovat na jiném pokoji stejné nebo vyšší kategorie – i v jiném objektu – za dohodnutou cenu v rezervaci.  Vila U Varhanáře má kategorií pokoje standard a  DLX.

Informační povinnost pro platby v hotovosti – aktuálně pozastavena vládním nařízením.

Ubytovací řád

Ubytovací řád Vily U Varhanáře

(dále je provoz)

  1. Všechny pokoje a vnitřní prostory provozu jsou nekuřácké, prostor pro kouření je na restaurační terase příp. před hlavním vchodem do budovy. Porušení zákazu je zpoplatněno částkou 2000,- Kč a případné další náklady spojené s odstraněním veškerých následků přestoupení zákazu kouření.

2.

Za ztrátu či nevratné poškození klíče účtujeme smluvní pokutu 2500,- Kč.

Služby ubytování jsou poskytovány v úrovni *** penzionu, rozsahem i kvalitou.¨¨

3.

Pokud není výslovně sjednáno jinak, objednaný pokoj je připraven v den příjezdu nebo příchodu hosta do 15:00 hodin v případě negarantované rezervace ( host neposkytl garanci platební kartou či složením zálohy) a do 8 hodin dne následujícího po dni příjezdu u garantované rezervace.

4.

V případě požadavku na prodloužení pobytu nevzniká automatický nárok na pobyt ve stejném pokoji – provoz může nabídnout jiné vhodné řešení.

5.

Recepce není permanentně obsluhována, nonstop dostupná je telefonicky na +420 777 729 759.

6.

Příjezd / checkin je v čase 14:00 – 17:00 hodin, případně bezobslužně formou klíče v keyboxu od 14:00 hodin. Podmínky checkinu mohou být sjednány individuálně po předchozí domluvě

7.

 

Host není oprávněn přijímat na pokoji jiné návštěvy než hosty ubytované ve Vile U Varhanáře. Nenahlášená a nezapsaná osoba podléhá poplatku 1500,- Kč.

8.

V případě odmítnutí zaznamenání osobních údajů nebo úhrady doplatku ubytování může být návštěva z provozu vykázána.

9.

V den odjezdu uvolní host pokoj do 11hodin. Pokud tak neučiní, je provoz oprávněn účtovat cenu dalšího dne ubytování.

10.

Pokoje jsou vybaveny veškerým odpovídajícím zařízením. Hosté nejsou oprávněni jakkoliv manipulovat se zařízením pokoje a zasahovat do rozvodných sítí nad rámec běžného užívání. Zejména platí výslovný zákaz přemisťování lůžek, matrací či skříní, manipulace s kabely zapojenými v zařízení v okamžiku příchodu na pokoj. Z bezpečnostních důvodů a v souladu s platnou legislativou platí zákaz používaní vlastních elektrických spotřebičů s příkonem vyšším než 1600W. V případě porušení zákazu má provozovatel právo účtovat manipulační poplatek spojený s uvedením vybavení pokoje do původního stavu.

11.

Hosté jsou žádáni, aby při odchodu z pokoje uzavřeli vodovodní kohoutky, vypnuli televizní přijímače a osvětlení, zavřeli okna

12.

Není vhodné ponechávat bez dozoru v pokoji nebo společných prostorách provozu děti do deseti let. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou újmu způsobenou takovým stavem a je oprávněn požadovat finanční náhradu za případnou škodu.

13.

Domácí zvířata nejsou povolena.

14.

Doba nočního klidu je od 22:00hod do 07:00hod. S ohledem i na další hosty prosíme o její dodržování.

15.

Ceník ubytování a služeb je k dispozici v prostoru baru v přízemí, internetové nabídky na webu www.uvarhanare.cz a internetových portálech. Smlouva o ubytování vzniká až bezvýhradným potvrzení objednávky provozem. Provoz nenese zodpovědnost za nabídky, které nejsou podloženy smluvním vztahem. Pro ověření platnosti rezervace je k dispozici email [email protected]

16.

Host je povinen vyrovnat účet za služby nejpozději při odjezdu, není-li dohodnuto jinak.

17.

Host je odpovědný za zaviněné způsobené škody na majetku provozovatele a ten má právo požadovat za ně finanční kompenzaci.

Host je povinen uhradit takovou škodu v plné výši. V případě škody, která znemožní provozovateli pronajímat pokoj dalším klientům je tento oprávněn účtovat smluvní pokutu 2000,- Kč za každý den

18.

Odpovědnost penzionu za eventuální vady poskytnutých služeb se řídí občanským zákoníkem a následujícími body.

19..

Případné vady služby může host reklamovat osobně v provozu případně na telefonické lince recepce. Odstranitelné vady (v čase a svou podstatou) budou řešeny bezodkladně, v případě neodstranitelné vady, má host právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

20.

V případě porušení ubytovacího řádu může provozovatel odstoupit od smlouvy o ubytování před uplynutím sjednané doby ubytování.

21.

Ubytováním se ve Vile U Varhanáře souhlasíte automaticky s výše uvedeným ubytovacím řádem.

Přejeme Vám příjemný pobyt a děkujeme za návštěvu Vily U Varhanáře.

Toto znění ubytovacího řádu nabývá účinnosti dnem 1.3.2022

Provozovatel: Pocket City s.r.o.

Na Folimance 2155 / 15, 12000 Praha 2

IČ 08415790

Privacy

Informace o zpracování osobních údajů 

Společnost Pocket city s.r.o., IČO: 08415790, se sídlem Praha 2, Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 318672 zpracovává jako správce v souvislosti se svojí hospodářskou činností v oblasti poskytování ubytovacích hotelových služeb m.j. osobní údaje subjektů. .

Tyto údaje jsou uloženy v hotelovém počítači, jištěny proti zneužití příslušnými softwarovými prostředky a organizačními postupy v rámci provozu hotelu. Jsou použity výhradně pro vedení zákonné evidence ubytovaných hostů a plnění oznamovací povinnosti na základě zák. č. 326/1999 a Vedení evidenční knihy na základě zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a jedná se o tyto údaje:

  • jméno a příjmení, titul
  • datum narození
  • kompletní adresa místa trvalého pobytu – ulice, město, stát
  • číslo občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu
  • termín konkrétního pobytu a jeho účel pobytu
  • číslo a platnost víza (pokud je nutné pro pobyt v ČR)

Výše uvedené údaje jsou Správcem uchovávány 6 let od ukončení posledního pobytu (v souladu se zákonem) a poté vymazány nevratně.

důvodu oprávněného zájmu pro plnění podnikatelských činností Správce můžete být požádáni o údaj o kreditní kartě a telefon nebo e-mail – to v případě poskytnutí garance ubytování či jiného složitějšího řešení obchodního případu. V takovém případě budete vždy požádáni o výslovný souhlas s poskytnutím zpracováním těchto údajů.

Kdykoliv máte právo požádat o výpis obsahu a stavu uložených dat. K tomu účelu prosím použijte kontaktní email [email protected]. Následně budete vyzváni k identifikaci Vaší osoby (buď osobně na základě předložení osobního dokladu) nebo (písemně poskytnutím ověřené kopie osobního dokladu) a bude Vám předložen záznam v písemné podobě nebo pdf – dle dohody. Právo na výmaz či omezení zpracování nelze uplatnit u zákonem požadovaných dat o Vaší osobě.

navštivte vilu u varhanáře

Rezervujte si pokoj